Czech
PLAVÁNÍ DĚTÍ

 

 
Úvod


  
Něco málo z LOGOPEDIE

Logopedie je vědní obor zabývající se vývojem řeči a příčinami jeho opoždění nebo narušení. Praktičtí logopédi se věnují jednak preventivnímu výchovnému ovlivňování řeči mluvené, čtené i psané, jednak činnosti výchovně nápravné u dětí s řečí porušenou.

Prevence znamená včasnou obranu, opatření, učiněná dříve, než je narušen vývoj určité funkce. Přirozenou prevenci v oblasti vývoje jazyka a řeči tedy představuje především zajištění ontogenetické, tj. dobrý vzor řeči, kladné citové vazby a přirozená výchova, především vlastní výchova řeči. Zjednodušeně platí, že dobrá výchova řeči je nejlepší a nejjistější prevencí. Řeč je mimořádně složitá funkce, ale při dobré a podnětné výchově je dítě schopno ovládnout ji spolehlivě a včas. Rozhodujícím obdobím jsou již prvé dva roky života, kdy dítě své broukání, žvatlání a zejména první slabiky a slůvka samo porovnává a upravuje podle vzoru nejbližšího a nejstálejšího, především podle řečových projevů své matky. Matčino uklidňující povídání a zpívání připoutává nejen sluchovou, ale také zrakovou pozornost dítěte.

Jednotlivá období vývoje řeči.

Období po narození:

Jedním z prvních projevů člověka na světě je křik. Křik neznamená, že dítěti něco schází. Je to reflexní činnost.

6. týden:

Zhruba v 6. týdnech dostává křik citové zabarvení. Křikem projevuje dítě svou vůli. V dalším navazujícím období dochází k pudovému žvatlání – broukání. Jde vlastně o hru dítěte s řečovými orgány. Ozývají se různé zvuky podobné hláskám či slabikám ( ga, ka, da,...)

Období 6 - 8 měsíc:

Největším mezníkem je 6 – 8 měsíc. V období napodobovacího žvatlání si dítě nebrouká jen pro sebe, ale hlasovými projevy reaguje na své okolí.

Období 10. měsíce

Okolo 10 měsíce nastává období porozumění řeči. Dítě zpočátku chápe jen jednotlivá slova, vázaná na každodenní činnost, postupně začíná chápat i věty.

Konec 1. roku

Ke konci prvního roku dítěte rozumí výrazům, které jsou vázány na každodenní činnost, reaguje i na jednoduché slovní výzvy. První slovo, slova se objevují zhruba okolo 1. roku života dítěte. Nejčastěji jsou to citoslovce nebo slova zvukomalebná (např. bum, baf, auto, bába). Dítě má v tomto období chuť si povídat. Chce pojmenovávat předměty ze svého okolí. Jsou položeny základy mateřského jazyka (melodie, gestikulace, základy používání hlasu). Dítě již rozumí velkému množství slov, ale mnohé z nich nedokáže ještě vyslovit.

Období mezi 1,5 až 2 roky

V období okolo 1,5 – 2 roků dítě nejen napodobuje dospělé, ale samo opakuje jednotlivá slova. Kolem 2 roku dítě mluví již v jednoduchých větách.

Období mezi 2 až 3 rokem

Mezi 2 – 3 rokem dochází k velkému pokroku v rozvoji řeči.. Slovní zásoba výrazně vzrůstá. Obohacuje se o přídavná jména, slovesa, osobní zájmena. Dítě tvoří i víceslabičné věty. Nastává období otázek. Současně se dítě dostává do stádia rozvoje komunikační řeči. Pomocí řeči již dosahuje drobné cíle. Mezi dětmi jsou značné rozdíly, jednak jak rychle roste slovní zásoba, ale také ve schopnosti správně vyslovovat. Pro slovosled je dlouho typické, že slovo, které má pro dítě emociální klíčový význam, dává často na první místo ve větě.

Období mezi 3 až 4 rokem

Mezi třetím až čtvrtým rokem je období, kdy se objevují souvětí.

Období po 4. roce

Po čtvrtém roce se slovní zásoba spontánně zvětšuje.

Období před školou

Dítě před vstupem do školy je schopno se samostatně vyjadřovat, dokáže vyprávět pohádku, komunikuje se svými vrstevníky i dospělými bez zábran. Zlepšuje se výslovnost. Artikulace všech hlásek by měla být ustálena před vstupem do školy.

Kdy navštívit s dítětem logopeda

0 – 3 měsíce:
 • dítě nereaguje na silné zvukové podněty

4 – 10 měsíců:

 • dítě neumí nebo velmi obtížně přijímá potravu
 • dítě nereaguje na zvukové podněty
 • dítě nenapodobuje zvuky mluvené řeči (mama, papa)

12 měsíců:

 • dítě nerozumí jednoduchým slovním pokynům

2 – 3 roky:

 • dítě nenapodobuje mluvenou řeč
 • slovní zásoba obsahuje méně než 50 slov
 • dítě neužívá jednoduché věty
 • dítě neužívá otázku Co je to ? , Proč ?

3 – 4 roky:

 • mluva dítěte je nesrozumitelná
 • slovní zásoba je malá
 • dítě chybuje v časování a skloňování
 • výrazně porušena artikulace hlásek

4 - 4,5 roku:

 • dítě neužívá více jak dvouslovné věty
 • je porušena artikulace hlásek - k-g-h-ch-t-d-n-ť-ď-ň
  c-s-z-č-š-ž-

4,5 – 5,5 let:

 • přetrvává nesprávné tvoření hlásek l-r-ř-

Ihned navštívit logopeda:

 • dítě koktá
 • přetrvává déle jak tři týdny chrapot

Několik zásad pro rozvoj řeči dítěte

 • Nenuťte dítě do mluvení, ale snažte se vytvářet uvolněné situace, v nichž se dítě může projevovat bez zábran !
 • Nečekejte, až se dítě bude ptát, ale ptejte se pokud možno sami !
 • Využívejte nejrůznější "lákadla" a motivační pomůcky !
 • Mluvte na dítě !
 • Snažte se řeč dítěte zachytit a rozvinout !
 • Uvádějte dítě do kolektivu druhých dětí !

GYMNASTIKA MLUVIDEL

Dechová cvičení
     Dechová cvičení působí jako prevence nežádoucích jevů např. arytmie dýchání, mluvení při vdechu atd. Dechová cvičení jsou součástí terapie koktavosti, brebtavosti, DMO. Dechová cvičení provádíme s pohybovými aktivitami celého těla nebo částí těla. Také v klidu a uvolnění .
Např. Foukáme jako vánek. Děti se souvisle a pomalu nadechují nosem, souvisle
a pomalu vydechují ústy za artikulace ,,f ” nebo ,,š.”
     Napodobujeme vítr. Děti se krátce nadechnou a potom dlouze vydechnou
s artikulací ,,fííí” nebo ,,fúúú.” Foukají na proužky hedvábného papíru.
Co víc voní ? Děti  se přerušovaně nadechují - přivoňují k jablku, ke švestce
a přerušovaně vydechují. Při výdechu artikulují u jablka ,,á”, u švestky ,,é.”

Hlasová cvičení

Cílem hlasových cvičení v logopedii je ,,výcvik v ovládání fyziologicky správně vytvořeného hlasu na realizaci mluvené řeči.”

Například: Ukolébavka pro hračky. Děti  zpívají ukolébavku na slabiky ,,me”, případně ,,ha." Přitom hladí a kolébají své hračky.

Prožívání pocitu něžnosti. Sova zpívá.

Děti  zpívají melodii na nápěv písničky Jedna, dvě při fonaci ,,hu”. Po vyvození měkkého ,,u” vyvozujeme měkké ,,a, o, e, i”, např. á-é-í-ó-ú, máma už je tu.

Slabiky jéééé, jóóóó, jůůůů - motivační cvičení s obrázky, maňásky, hračkami. Kouzelný pytlík. Rodič postupně vytahuje z pytlíku hračky. Děti  se diví. (jééé, jůů atd.)

Cvičení zaměřená na rozvíjení pohyblivosti řečových orgánů

Tato cvičení jsou vhodná pro děti  se zhoršenou motorikou artikulačních orgánů. Protože tyto děti většinou nedokáží ovládat mluvidla podle slovní instrukce, je nezbytné pracovat nejdříve před zrcadlem za bohaté hmatové kontroly.
Cvičení na rozvíjení pohyblivosti řečových orgánů zaměřujeme na rty, dolní čelist, jazyk a měkké patro.
Například :
RTY: Hra na parní mašinky.
Nádech, nafouknutí tváří, semknutí rtů, explozí rozrazíme rty. ,,Pfff .”
DOLNÍ ČELIST : Hrajeme si na kapry.
Cvičení zaměřené na pohyblivost dolní čelisti. Otevírání a zavírání úst jako ryba.
JAZYK : Polykání slin, pohyby jazykem ke koutkům, zprava doleva, krouživé pohyby špičky jazyka, krouživé olizování rtů.
Motivuji převážně: Co líže kočička ? Co má ráda kočička ?
MĚKKÉ PATRO: Kloktání vlažné vody, bublání slámkou do vody,
šeptaná říkadla nebo hra ,,Na tichou poštu.”

Cvičení rytmická

    Rytmus je složkou komplexního projevu hybného a zvukového, nikoliv izolovanou funkcí. Proto se v řečové výchově rytmus  spojuje s pohyby tělesnými i mluvními. To se jasně projevuje v dětských hrách spojených s říkadly. Rytmizační hry, spojené s mluvními podněty i mluvními reakcemi, se konají v kolektivu. Rytmizační cvičení tak zlepšují celkový tělesný stav, aktivují senzomotorickou pohotovost, podporují sebevědomí a zvyšují chuť ke komunikování.

Přeji vám hodně trpělivosti a lásky. Zuzka

   

  BABY CLUB MEDÚZKA - Mgr. Zuzana Danielisová      mobil: +420 728 828 605    e-mail: meduzka.zuzka@gmail.com